Obchodní podmínky

I. Vymezení pojmů

LINEP style, s. r. o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883 887, e mail: info@vasekrabicky.cz podniká v oblasti zdravé výživy pod názvem Vaše krabičky (dále jen „poskytovatel“). Klient je fyzickou osobou či právnickou osobou, využívající program zdravého a pravidelného stravování – Vaše krabičky (dále jen „klient“). Smlouva je uzavírána na základě závazné objednávky klientem. Jedná se o nepojmenovanou smlouvou podle § 51 Občanského zákoníku a je uzavřena dnem potvrzení objednávky klienta poskytovatelem (dále jen „smlouva“).

II. Předmět plnění

Poskytovatel se na základě uzavřené a účinné smlouvy zavazuje po dobu klientem vybrané varianty v rámci jeho účasti na programu Vaše krabičky připravovat denní sety jídel v různých variantách dle aktuální nabídky (dále jen „zboží“) za podmínek sjednaných smlouvou. Klient se zavazuje k účasti na objednaném programu a uhrazení sjednané částky v souladu se smlouvou.

III. Povinnosti poskytovatele

a) Předem seznámit klienta s obsahem smlouvy, jakož i s rozsahem zpracování a nakládání s osobními údaji a daty klienta.
b) V průběhu klientem zvoleného časového období zajistit výrobu zboží a její rozvoz na místo uvedené klientem v objednávce.
c) Návod na ohřev, správné skladování a dobu spotřeby dodaného zboží je poskytovatel povinen dodat společně se zbožím.
d) V případě, nebude‐li mít klient možnost převzít si zboží z jakýchkoliv důvodů a nebude o tom poskytovatele informovat nejméně 48 hodin předem (rozumí se před doručením zboží) ‐ telefonicky na číslo 608 883 887 nebo na email: info@vasekrabicky.cz, poskytovatel není povinen nahrazovat zboží dodatečně nebo poskytovat jakoukoliv slevu, nebo situaci řešit jako reklamaci.
e) Předat klientovi nejpozději do tří pracovních dnů ode dne obdržení platby na účet daňový doklad – fakturu nebo pokladní doklad, prostřednictvím něhož je vyúčtováno smluvní plnění poskytovatelem.
f) Ochránit data a osobní údaje klienta takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití, tj. postupovat při zpracování a nakládání s daty a osobními údaji klienta v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a pouze za účelem poskytování řádného plnění dle smlouvy uzavřené s klientem.
g) Účinně řešit jakoukoliv výtku či reklamaci klienta ohledně zboží dodávaného na základě smlouvy.
h) Vrátit klientovi poměrnou část sjednané ceny ve vazbě na důvodnou výpověď smlouvy klientem.

IV. Povinnosti klienta

a) Seznámit se se všeobecnými obchodními podmínkami.
b) Objednat zboží nejpozději 3 dny předem v případě objednávky s hotovostní úhradou.
c) Uhradit poskytovateli sjednanou cenu za dodávky zboží a dopravu ve výši odpovídající objednávce, a to buď v hotovosti při předání zboží, či bezhotovostně na účet 2600185087/2010, přičemž platba musí být na uvedený účet připsána nejpozději poslední pracovní den týdne, předcházejícímu rozvozu zboží.
d) Písemně informovat poskytovatele nejméně 48 hodin předem na email: info@vasekrabicky.cz (rozumí se před doručením zboží) o případném požadavku na přerušení dodávky zboží či vypuštění určitého počtu dní z dodávky zboží.
e) V případě osobního převzetí zboží v místě odběru přebírat objednané zboží v den a časovém rozpětí dle objednávky. V případě požadavku na rozvoz zboží zajistit jeho převzetí v den a časovém rozpětí dle objednávky.
f) Vždy potvrdit datum a čas přijetí zboží.
g) Při případné reklamaci postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími uplatnění práv z odpovědnosti za vady potravin.
h) Zajistit vlastními silami a na své náklady likvidaci obalu, ve kterých mu bude zboží poskytovatelem dodáváno.
i) Vždy se řídit návodem na ohřev, skladování zboží a dobu spotřeby, který je dodáván společně se zbožím.
j) Klient stvrzuje svým souhlasem s obchodními podmínkami, že netrpí jakýmikoliv potravinovými alergiemi či jinými zdravotními omezeními v souvislosti s potravinami.

V. Dodání zboží a převzetí klientem

a) Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy, dodávat zboží k převzetí klientem na předem sjednané místo dodání a v předem sjednaný čas dle objednávky klienta.
b) Klient je povinen osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby převzít zboží v místě a době plnění.
c) Poskytovatel ručí za kvalitu zboží a neporušený chladicí řetězec do doby vydání zboží ve výdejním místě, případně při jeho převzetí rozvozem. Klient svým podpisem stvrzuje převzetí nepoškozeného a zchlazeného zboží.
d) V případě, že klient požaduje změnu času doručení zboží nebo změnu místa doručení je povinen tuto skutečnost poskytovateli ohlásit nejpozději v den předcházející dni doručení zboží, telefonicky na číslo 608 883 887 nebo na email info@vasekrabicky.cz. V den doručení již není možné změnit čas, ani místo doručení. Poskytovatel pak není povinen nahrazovat denní zboží dodatečně, nebo poskytovat jakoukoliv slevu.

VI. Cena zboží a způsob její úhrady klientem

Cena zboží dodávaného poskytovatelem klientovi v rámci programu Vaše krabičky se skládá ze dvou pohyblivých položek:
a) cena za zboží – odvíjí se od režimu a druhu zboží – aktuální ceník je uveden na www.vasekrabicky.cz
b) cena za dovoz zboží se odvíjí od vzdálenosti místa dodání – aktuální ceník je uveden na www.vasekrabicky.cz. V případě, že místo dodání se nenachází v ceníku pro dovoz zboží, je cena sjednávána individuálně. V případě odběru zboží v odběrném místě se cena za dopravu nehradí.
c) Konečná cena je součet obou položek – tato cena je cenou úplnou a konečnou. O její přesné výši bude klient informován formou vystavení potvrzení objednávky.

Forma úhrady:
a) Hotovostní platba – se provádí na místě dodání zboží, které klient uvedl v objednávce. Klient obdrží po platbě v hotovosti originál pokladního dokladu. Dnem úhrady se rozumí den zaplacení a vystavení daňového dokladu.
b) Bezhotovostní platba ‐ bezhotovostním převodem na peněžní účet č. 2600185087/2010, vedený u Fio banky. Dnem úhrady sjednané ceny se rozumí den připsání její celkové výše na peněžní účet poskytovatele. Vznik nároku na čerpání zboží klientem: V případě platby převodem na účet musí být platba na uvedený účet poskytovatele připsána nejpozději v poslední pracovní den týdne předcházejícímu dodání zboží.

VII. Doba trvání smlouvy

Smlouva vstupuje v platnost odesláním a následným doručením potvrzení objednávky a nabývá účinnosti okamžikem úhrady a dodání zboží.

VIII. Způsoby zániku smlouvy

Smlouva zaniká následujícími způsoby:
a) dohodou smluvních stran
b) uplynutím doby, na kterou byla sjednána
c) neuhrazením sjednané ceny klientem ve lhůtě její splatnosti
d) odstoupením klienta od smlouvy v souladu se smluvními podmínkami (tj. písemným zrušením objednávky na email: info@vasekrabicky.cz nejpozději 48 hodin před doručením zboží.

IX. Souhlas klienta s poskytnutím osobních údajů

Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a adresa bydliště v případě objednávky zboží s dovozem. Tyto údaje jsou využity pro realizaci práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

Poskytovatel je dále oprávněn zpracovávat tzv. citlivé údaje klienta (např. zdravotní údaje zákazníka), a to vždy s výslovným souhlasem klienta. Zpracování citlivých údajů je vyžadováno z důvodu případných zdravotních rizik pro zákazníka. Citlivé údaje klienta jsou zpracovávány výhradně ze strany poskytovatele, a to po dobu trvání smluvních vztahů mezi poskytovatelem a klientem, případně po dobu stanovenou právními předpisy. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že jím zpracovávané osobní údaje a data klienta zabezpečí takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich jakémukoliv zneužití. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího svoji e-mailovou adresu. Klient prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zasíláním obchodních sdělení může ve vztahu k poskytovateli odvolat oznámením doručeným na e-mailovou adresu poskytovatele info@vasekrabicky.cz.

X. Závěrečná ujednání

Podmínky smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění. Klient stvrzuje svým souhlasem s obchodními podmínkami, že byl před uzavřením předem seznámen s jejich úplným zněním a k obsahu smluvních podmínek nemá žádných výhrad. Klient akceptací této smlouvy považuje veškeré smluvní podmínky mezi ním a poskytovatelem za závazně sjednané. Účinnost obchodních podmínek se stanovuje na dobu neurčitou. Poskytovatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o ukončení účinnosti obchodních podmínek, tím však nejsou dotčeny smlouvy uzavřené do té doby, které se řídí obchodními podmínkami účinnými v době jejich uzavření. Klient výslovně prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy předem seznámen s jejím úplným zněním. K obsahu smlouvy a smluvních podmínek nemá žádných výhrad. Klient akceptací této smlouvy považuje veškeré smluvní podmínky mezi ním a poskytovatelem za závazně sjednané.